Privacy Beleid

Nomad Development B.V., is statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 82672326. De website www.nomaveluwe.nl wordt beheerd in opdracht van Nomad Development BV. In deze handelend onder de naam Noma Veluwe.

Noma Veluwe is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: https://nomaveluwe.nl/

Als Functionaris Gegevensbescherming voor Noma Veluwe, kunt u contact leggen met mevrouw Groenheijde, zij is te bereiken via info@nomaveluwe.nl

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Noma Veluwe verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • De verbetering van onze diensten,
  • informatieverstrekking,
  • relatiebeheer,
  • versturen van digitale mailingen en nieuwsbrieven,
  • uitnodigingen voor evenementen met klanten,

Derden partijen (bijvoorbeeld softwareleveranciers of verzendpartners) krijgen alleen toegang tot uw persoonsgegevens als zij aangeven de gegevens te gebruiken voor het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen, en de persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring te gebruiken.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Noma Veluwe bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De gegevens zullen niet langer worden bewaard zodra het project is afgerond, daarnaast hanteren de volgende maximale bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: maximaal 3 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden

Noma Veluwe deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Derden partijen (bijvoorbeeld softwareleveranciers of verzendpartners) krijgen alleen toegang tot uw persoonsgegevens als zij aangeven de gegevens te gebruiken voor het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen, en de persoonsgegevens alleen in overeenstemming met deze privacyverklaring te gebruiken. Noma Veluwe blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Mocht Noma Veluwe uw persoonsgegevens aan andere derden willen verstrekken dan doen wij dit alleen met uw nadrukkelijke toestemming. 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Noma Veluwe gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Noma Veluwe gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Noma Veluwe en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nomaveluwe.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Noma Veluwe wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Noma Veluwe neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@nomaveluwe.nl